نقش حساسه‌های غیرعامل در شناخت تهدیدات

نویسنده

چکیده

در این مقاله، به نقش روش‌های جمع‌آوری کسب اطلاعات با تاکید بر حساسه‌های غیرعامل پرداخته شده است. حساسه‌هایی جدید و متفاوت با اغلب منابع دیگر اطلاعاتی که در واقع ارائه‌کننده روش‌های بدیعی هستند که پشتیبانی‌کننده اساس اغلب روش‌های قدیمی‌تر، جمع‌آوری اطلاعات بوده و تلاش در تشخیص اشیاء و وقایع داشته که خود نیز تهدید محسوب می‌شوند؛ تهدیداتی که به صورت غیرعامل و عمدتاً در هوا و فضا، نظاره‌گر فعالیت‌های نظامی و غیرنظامی کشور ما بوده و همواره تلاش دارند تا از هرگونه تحرک و فعالیت‌های نوین اطلاع حاصل کنند. در ادامه، به بررسی نقش و ضریب نفوذ حساسه‌های غیرعامل پیشرفته در محیط‌های جدید از قبیل صدا، لرزه، بو، نور، مغناطیس، لیزر و... پرداخته شده تا اهمیت و قابلیت آن‌ها را در تشخیص و شناسایی اهداف در دفاع غیرعامل، به ویژه در چگونگی اختفا، استتار و فریب بیان نماید. فرضیات و اهداف تحقیق به روش دلفی از منابع مختلف مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج عملی کاربرد آن‌ها در جنگ‌های اخیر ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها