سنتز و کاربرد نانو کامپوزیت ZnO-CaO در پدافند غیرعامل

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، نانوکامپوزیت ZnO-CaO به‌وسیله روش پیرولیز سل- ژل ساخته شد. مورفولوژی و ساختار نمونه‌ها به‌وسیله SEM، EDAX و XRD مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که هر ذره نانو کامپوزیت از اکسید کلسیم در مرکز ذره که به‌طور کامل توسط لایه‌های اکسید روی پوشانده‌شده ساخته شده است و قطر متوسط ذرات سنتز شده 33 نانومتر است. واکنش خنثی‌سازی و جذب دی متیل متیل فسفونات (DMMP) توسط نانو کامپوزیت ZnO-CaO به‌کمک دستگاه‌های 31PNMR و FT-IR مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آنالیز نشان داد که شبه‌عامل DMMP پس از گذشت مدت زمان 24 ساعت به‌طور کامل در تماس با نانوکامپوزیت ZnO-CaO جذب می‌شود و ثابت سرعت واکنش در دمای محیط s-1 5-10×60/4 و نیمه ­عمر s-14+10× 51/1 محاسبه شد. در این تحقیق، ثابت سرعت در دماهای مختلف به‌دست آمد و همچنین اثرات این پژوهش در پدافند غیرعامل مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها