مکانیابی پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران باتوجه به اصول پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: کلان شهر تبریز)

نویسنده

شهید بهشتی

چکیده

سرزمین ایران به­ دلیل موقعیت سیاسی و جغرافیایی خاص خود، در طول تاریخ همواره شاهد بلایای طبیعی و غیرطبیعی بسیاری بوده است. از این‌رو جایگاه نظری و عملی پدافند غیرعامل در مواجهه با بحران‌ها در این گستره بسیار اهمیت دارد. اگر مکان­یابی طرح‌های جدید شهری با استفاده از دانش فنی پدافند غیرعامل صورت گیرد در هنگام رویدادهای غیرمنتظره از تخریب شدید جوامع شهری جلوگیری می‌شود. پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران از جمله مهم‌ترین مراکز جهت مهیاکردن بستر عملیاتی و تاکتیکی مناسب برای تحقق اقدامات پیشگیری، آمادگی و مقابله در بحران‌های مختلف به‌عبارت‌ دیگر تاکتیک‌پذیرنمودن سیستم مدیریت بحران‌ها می‌باشند. یکی از موارد قابل‌ توجه قبل از احداث این پایگاه‌ها مطالعه، بررسی و انتخاب مکان جغرافیایی مناسب برای استقرار این نوع کاربری است. مکانی که در شرایط بحرانی محلی ایمن برای پایگاه باشد و همچنین در جهت کارایی هرچه بیش­تر پایگاه مؤثر و مفید واقع شود. بنابراین در این پژوهش با استفاده از اصول پدافند غیرعامل اقدام به مکان­یابی این پایگاه‌ها با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و سیستم اطلاعات جغرافیایی نمودیم. هدف از این مکان‌یابی کاهش آسیب‌پذیری پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران تبریز در مقابل مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی و حفظ کارایی این مراکز در مواقع بحرانی می‌باشد. در انتها نقشه‌ای رستری تهیه شد که مناسب‌ترین و پرریسک‌ترین مناطق کلان‌شهر تبریز با توجه به اصول پدافند غیرعامل را برای احداث این پایگاه‌ها را مشخص نمود.

کلیدواژه‌ها