مکانیابی وطراحی پناهگاههای دومنظوره شهری بارویکرد پدافند غیر عامل (مورد مطالعه شهر کرمانشاه)

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 امام حسین

چکیده

تهدیدهای مناطق شهری، امروزه به عنوان یک روش معمول در تمامی بحران های طبیعی وغیر طبیعی شناخته می شوند؛ لذا ارائه برنامه هایی به منظور کاهش اثرات ناشی از آن بر شهرها ضروری به نظر می آید. شهرسازی به عنوان یک دانش کاربردی، از طریق مداخله در ابعاد مختلف شهرها، می تواند زمینه کاهش آسیب پذیری شهرها درمواقع تهدیدها طبیعی وغیر طبیعی را، فراهم آورد. هدف دراین پژوهش مکانیابی وطراحی پناهگاههای دومنظوره شهری بارویکرد پدافند غیر عامل، شهرکرمانشاه، به عنوان محدوده مطالعاتی،استفاده شد؛ که در طرح های شهری به عنوان یکی از مناطق مهم واستراتژیک و مرزی است. در ادامه با روش پرسش نامه و نرم افزار spss وآزمون خی دو به بررسی وصحت پرسشنامه پرداخته وسپس با بررسی روش های مختلف برنامه ریزی، نسبت به تدوین فرآیند برنامه ریزی مناسب، برای کاهش آسیب پذیری محدوده مورد مطالعه در تهدیدها، اقدام گردید.

کلیدواژه‌ها


 1. اکبری، عباس، فضاهای امن پناهگاهی، نشریه پدافند غیرعامل، شماره 5، معاونت پدافند غیرعامل قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص)، 1384.
 2. زارعی، رسول، وضعیت اقتصادی و اجتماعی استان بوشهر، چاپ اول، بوشهر، معاونت برنامه‌ریزی استانداری، 1387.
 3. داعی‌نژاد، فرامرز، امین‌زاده، علی، حسینی، جواد، اصول و رهنمودهای طراحی و تجهیز فضای باز مجموعه‌های مسکونی به منظور پدافند غیرعامل، تهران، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 1385.
 4. مدیریت بازرسی سازمان صنایع دفاع، 1386.
 5. حاجی‌نژاد، علی، عسگری، علی، رفیعیان، مجتبی ، محمدی، سمیه، شناسایی فرصت‌های توسعه ناشی از زلزله با تأکید بر ابعاد کالبدی شهر( نمونه موردی: شهر بم)، فصلنامه جغرافیا وتوسعه، شماره 22 ، زاهدان، 1389.
 6. فرجی، امین، قرخلو، مهدی، زلزله و مدیریت بحران شهری (مطالعه موردی: شهر بابل)، فصلنامه جغرافیا، دوره جدید، سال هشتم، شماره 15، تهران، 1389.
 7. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، بلایای طبیعی مجله پیام هلال احمر، شماره 212، تهران، 1385.
 8. صرافی، مظفر، مبانی برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای، تهران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، 1379.
 9. حسینی امینی، حسن، صالح اسدی، مهدی، ربانی، طاها، تحلیل پهنه‌بندی کاربری‌های شهری در منطقه 11 شهر تهران به منظور ارائه راه‌کارهای پدافند غیرعامل، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، سال سوم، شماره هفتم، تهران، 1391.
 10. مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن پیش‌نویس مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان (پدافند غیرعامل )، ویرایش ششم، تهران، 1388.
 11. حسینی، سید بهشید، معیارهای پدافند غیرعامل در طراحی معماری ساختمان‌های جمعی شهری، انتشارات عابد، 1389.
 12. هاشمی فشارکی، سید جواد، شکیبا منش، امیر، طراحی شهری از منظر دفاع غیرعامل، چاپ اول، تهران، بوستان حمید،1390.
 13. متقی، طاهره، مرتضوی مهرآبادی، سیدعلی، ملاحظات معماری و شهرسازی در پدافند غیرعامل، سومین کنفرانس ملی عمران شهری، 1390.
 14. جاوری، مجید، صابری فر، رستم، روش تحقیق در جغرافیا، انتشارات پیام نور، 1390.
 15. احمرلوئی، محمدحسین، پدافندغیرعامل در جنگ‌های نوین(ش.م.ه)، دانشگاه فارابی، تهران، 1389.
 16. نیازی‌تبار، حسن، پدافند غیرعامل و تسلیحات کشتارجمعی، چاپ اول، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی، 1387.
 17. زیاری، کرامت الله، برنامه‌ریزی شهرهای جدید، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، سمت، تهران، 1378.
 18. اصغریان جدی، احمد، الزامات معمارانه در دفاع غیرعامل پایدار، چاپ اول، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1386.
 19. عندلیب، علیرضا، نظریه پایه و اصول آمایش مناطق مرزی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهران، دانشکده فرماندهی و ستاد، 1380.
 20. شیعه، اسماعیل، مقدمه‌ای بر مبانی برنامه‌ریزی شهری، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، چاپ نوزدهم، تهران، 1386.
 21. واژه‌نامه مربوط به چارچوب تفصیلی برنامه آمایش استان، ص3 (www.UrbanManagement.ir)
 22. شمسایی، فتح الله، مقدمه‌ای بر آمایش سرزمین و مکان‌یابی، تهران، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 1391.
 23. فرامرزی، عباس، حقیقت نایینی، غلامرضا، مکان‌یابی پناهگاه‌های عمومی با رویکرد پدافند غیرعامل در منطقه 12 شهر تهران، فصلنامه علمی ترویجی پدافند غیرعامل، تهران، دانشگاه امام حسین (ع)، جلد دوم، 1392.
 24. سعیدی، علی، یاوری، یزدان، ملاحظات پدافند غیرعامل در مکان‌یابی نمونه مطالعاتی، مصلی تهران، همایش سراسری تبیین سیستم‌های مهندسی و مدیریت پدافند غیرعامل، تهران، دانشگاه جامع امام حسین (ع)،1391.
 25. C. SChmidtlein et al, “Applied geography,” vol. 31, Iss 1, pp. 1-392, 2011.
 26. FEMA-427, “Risk Management Series,” Primer for Design of Commercial, 2003.