بررسی و ارزیابی مدل‌های جدید امنیت داده در رایانش ابری

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین

چکیده

رایانش ابری یک مدل پردازشی است که به­دلایل قابلیت انعطاف‌پذیری، گسترش سریع و هزینه پایین، مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته و استفاده اشتراکی سرویس‌ها را بدون نیاز به ‌حق مالکیت و مدیریت منابع در محیط شبکه فراهم می‌نماید. با توجه به ذخیره و بازیابی داده‌های کاربران سرویس‌های ابر، امنیت داده یکی از چالش‌های عمده رایانش ابری محسوب می‌شود. برای مقابله با این چالش‌ها، مدل‌های مختلف امنیت داده در سطح ابر ارائه ‌شده ­است که در این مقاله برخی از این مدل‌ها را بررسی و ارزیابی کرده‌ایم. نتیجه ارزیابی‌ها نشان ­می‌دهد که مدل امنیت داده ترکیبی، بیشترین امنیت را زمانی داراست که داده‌ها علاوه­بر رمزنگاری، طبقه‌بندی و نمایه‌گذاری نیز شوند. هم­چنین مدل مبتنی بر سطح، با تقسیم داده به دو سطح و احراز هویت دومرحله‌ای درصدد امن­کردن داده‌های سطح ابر است. مدل کسب ‌وکار امنیت داده نیز با توجه به فعالیت مستقل سرویس‌های ابر، سرباری پایین‌تری نسبت به سایر مدل‌های امنیت داده دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. F. Borivoje and A. Escalante, “Handbook of cloud computing,” vol. 3, New York: Springer, 2010.
 2. M. Peter and T. Grance, “The NIST definition of cloud computing,” National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, 2011.
 3. M. Dan, “Cloud computing: Theory and practice,” AMSTERDAM: Morgan Kaufmann, 2012.
 4. F. Gen, “IT Cloud Services User Survey, pt.2: Top Benefits & Challenges,” 2011.
 5. [Online].Available:http://blogs.idc.com/ie/?p=210.
 6. R. R. Velumadhava and K. Selvamani, “Data Security Challenges and Its Solutions in Cloud Computing,” International Conference on Computer, Communication and Convergence(ICCCN), pp. 204-209, 2015.
 7. T. San and X. Wang, “Research of Data Security Model in Cloud Computing Platform for Smes,” International Journal of Security and Its Applications(IJSIA), vol. 7, no. 6, pp. 97-108, 2013.
 8. L. Geng, D. Fu, J. Zho, and G. Dasmalchi, “Cloud computing: IT as a service,” IT professional Journal(IPJ), vol. 11, no. 2, pp. 10-13, 1 Mar 2009.
 9. V. Chandu and P. Khobragade, “Data Security in Cloud Computing,” International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication(IJRITCC), vol. 3, no. 5, pp. 167–170, 2015.
 10. Z. Priscakova and I. Rabova, “Model of solutions for data security in Cloud Computing,” International Journal of Computer Science, Engineering and Information Technology(IJCSEIT), vol. 3, no. 1, pp. 11-23, 2013.
 11. N. Mazher and I. Ashraf, “A Survey on data security models in cloud computing,” International Journal of Engineering Research and Applications(IJERA), vol. 3, no. 6, pp. 413-417, 2013.
 12. S. Ramasami and P. Umamaheswari, “Survey on Data Security Issues and Data Security Models in Cloud Computing,” International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT), vol. 1, no. 3, pp. 56-60, 2012
 13. S. Sood, “A combined approach to ensure data ecurity in cloud computing,” journal of Network and Computer Applications, vol. 35, no. 6, pp. 1831–1838, 2012.
 14. M. Sharma, “Level-Based Data Security Model in Cloud Computing,” International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), vol. 4, no. 2, pp. 68-71, 2014.
 15. Y. Reddemma, L. Thirupathi, and S. Gunti, “Secure Model for Cloud Computing Based Storage and Retrieval,” IOSR Journal of Computer Engineering (IOSRJCE), vol. 6, no. 1, pp. 1-5, 2012.