دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، شهریور 1391 (368) 
پیاده‌سازی شار نوری هرن و شانک بر روی FPGA

امین بهرامی؛ محمدرضا محزون؛ محمدرضا محزون؛ احمدرضا امین