نویسنده = علیرضا مردوخ پور
بررسی عددی اثر موج شوک ناشی از انفجار هوایی در رفتار غیرخطی در پایین دست سد بتنی قوسی با روش Conwep

دوره 14، شماره 2، تیر 1402، صفحه 59-73

علیرضا مردوخ پور؛ رامتین صبح خیز فومنی؛ محمد صحرایی لشکریانی


بررسی مقاومت ضربه‌ای، ریزساختاری و کاهش وزن در بتن ژئوپلیمر پوزولانی حاوی الیاف، تحت حرارت بالا

دوره 13، شماره 3، آذر 1401، صفحه 11-23

محمدحسین منصورقناعی؛ مرتضی بیک لریان؛ علیرضا مردوخ پور


مقایسه مقاومت ضربه‌ای بتن قلیافعال و بتن معمولی تحت حرارت بالا بر اساس آزمون XRD و SEM

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 47-56

محمدحسین منصورقناعی؛ مرتضی بیک لریان؛ علیرضا مردوخ پور


ارزیابی عددی اثرات حاکم بر انفجار زیر آب در سد‌های بتنی به کمک روش بدون شبکه

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 109-120

رامتین صبح خیز فومنی؛ علیرضا مردوخ پور؛ همتا خانجانی