داوران

لیست مشاوران و داوران مجله در سال 1398

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

1

محمد علی جواد‌زاده

 

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2

رضا اصفهانی

 

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

3

محسن شایسته

 

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

4

جواد خلیل‌زاده

 

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

5

محمدرضا پارسائی

 
 

دانشگاه صنعتی شیراز

6

صادق بجانی

 

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

7

رضا کلهر

 

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

8

صفا خزایی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

9

عبدالرسول میرقدری

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

10

محمود گردشی

 

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

11

مهدی دهقانی

 

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

12

علی سعیدی

 

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

13

سیداحمد مهدی­نیا

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

14

پرویز رفعتی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

15

محسن محمدی

 

16

مجتبی سعادتی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

17

شهرام نظریان

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

18

محمد میرزایی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

19

علی­محمد دهقانی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

20

فرید صمصامی خداداد

دانشگاه فناوریهای آمل

21

صفا پیمان

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

22

محمد­حسین تقوی­پارسا

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

23

نصراله امینی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

24

رضا کامگار

دانشگاه دولتی شهرکرد

25

جواد علیزاده

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

26

مرتضی حسین­پور

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

27

حسین خالقی­بیزکی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

28

زینب موحدی

دانشگاه علم و صنعت ایران

29

فرنوش باسلیقه

دانشگاه شاهرود

30

عباس اسلامی فارسانی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

31

روح اله امیرآبادی

 دانشگاه قم متخصص امور دریایی

32

عبدالرحمن کشوری

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

33

شهرام نظریان

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

34

محمدجواد باقری پور

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

35

سیدبهشید حسینی

دانشگاه هنر تهران

36

حبیب اله اعلمی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

37

مهران تقی پور

دانشگاه بیرجند

38

رضا حق مرام

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

39

سید رسول حسینی بهارانچی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

40

رضا ابراهیمی آتانی

دانشگاه گیلان