اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رضا غفارپور

قدرت استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)- تهران - ایران

reza.ghaffarpourgmail.com

سردبیر

مهدی مدیری

برنامه ریزی شهری استاد گروه برنامه ریزی شهری - دانشکده برنامه ریزی شهری - دانشگاه مالک اشتر- تهران - ایران

mmodiriut.ac.ir

جانشین سردبیر

علی سعیدی

جغرافیای طبیعی- اقلیم شناسی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)- تهران - ایران

asaidi40gmail.com

اعضای هیات تحریریه

سید بهشید حسینی

معماری استاد دانشگاه هنر تهران- گروه معماری - دانشکده معماری -تهران - ایران

behshid_hosseiniart.ac.ir

رضا حسنوی آتشگاه

استاد مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری گروه صنایع - دانشکده مهندسی صنایع - مجتمع دانشگاهی مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه مالک اشتر- تهران - ایران

www.civilica.com/Person-8969.html
hosnavimut.ac.ir
22970299
0000-0003-3673-6039

h-index: a  

مجتبی سعادتی

باکتری شناسی استاد- دانشگاه جامع امام حسین(ع)- تهران - ایران

saadati1_myahoo.com

علی سعیدی

جغرافیای طبیعی- اقلیم شناسی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)- تهران - ایران

ihu
asaidi40gmail.com

مهدی مدیری

برنامه ریزی شهری استاد گروه برنامه ریزی شهری - دانشکده برنامه ریزی شهری - دانشگاه مالک اشتر- تهران - ایران

mmodiriut.ac.ir

سیدمهدی موسی کاظمی محمدی

جغرافیای شهری- جمعیت و توسعه دانشیار گروه جغرافیا - دانشگاه پیام نور- تهران- ایران

moosa_kapnu.ac.ir

صفا خزایی

عمران - سنجش از دور دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)- تهران - ایران

skhazaiihu.ac.ir

محمودرضا دلاور

استاد مهندسی نقشه برداری-پردیس دانشکده های فنی- دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه تهران

mdelavarut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه پیشین

ضرغام رستمی

مخابرات دانشیار- داشگاه جامع امام حسین(ع) تهران - ایران

zr3202yahoo.com

محمدرضا الهامی

مکانیک دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع) تهران - ایران

mrelhami_63yahoo.com

محمد مردانی شهربابک

مخابرات دانشیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)- تهران - ایران

mardani_dryahoo.com

محسن شایسته

فیزیک دانشیار - دانشگاه جامع امام حسین(ع)- تهران - ایران

mshayestehihu.ac.ir

غلامرضا جلالی فراهانی

استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)- تهران - ایران

jalal826_syahoo.com

مرتضی براری

مهندسی برق گروه برق - دانشکده مهندسی برق - استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر - تهران - ایران

bararimut.ac.ir

فریدون خسروی

عمران استادیار - دانشگاه جامع امام حسین(ع)- تهران - ایران

khosravi.fyahoo.com