اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رضا غفارپور

قدرت استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)

reza.ghaffarpouratgmail.com

سردبیر

علی سعیدی

جغرافیا دانشیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)

asaidi40atgmail.com

دبیر اجرایی

سعید زردار

سلولی مولکولی مدیر اجرایی نشریات حوزه علوم و مهندسی

szsaeidatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

محمدرضا الهامی

مکانیک دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

mrelhami_63atyahoo.com

مرتضی براری

استادیار- دانشگاه صنعتی مالک اشتر

barariatmut.ac.ir

سید بهشید حسینی

معماری دانشیار - دانشگاه هنر تهران

behshid_hosseiniatart.ac.ir

غلامرضا جلالی فراهانی

استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)

szsaeidatyahoo.com

رضا حسنوی آتشگاه

مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری مجتمع دانشگاهی مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه مالک اشتر

www.civilica.com/Person-8969.html
hosnaviatmut.ac.ir
22970299
0000-0003-3673-6039

h-index: a  

فریدون خسروی

عمران استادیار - دانشگاه جامع امام حسین(ع)

khosravi.fatyahoo.com

ضرغام رستمی

مخابرات دانشیار- داشگاه جامع امام حسین(ع)

zr3202atyahoo.com

مجتبی سعادتی

باکتری شناسی استاد- دانشگاه جامع امام حسین(ع)

saadati1_matyahoo.com

علی سعیدی

جغرافیا دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

ihu
asaidi40atgmail.com

محسن شایسته

فیزیک دانشیار - دانشگاه جامع امام حسین(ع)

mshayestehatihu.ac.ir

محمد مردانی شهربابک

مخابرات دانشیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)

mardani_dratyahoo.com

مهدی مدیری

برنامه ریزی شهری دانشگاه مالک اشتر

www.igsau.ir/hmodireh/12096
mmodiriatut.ac.ir
1111-1111-1111-1111

h-index: 4  

سیدمهدی موسی کاظمی محمدی

جغرافیای انسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

www.noormags.ir/view/fa/creator/234994/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C
moosa_kaatpnu.ac.ir