اهداف و چشم انداز

محورهای پژوهشی:

   • استحکامات‌ دفاعی (شبیه‌سازی ضربه، نفوذ و انفجار) ‌فناوری‌های نوین در مصالح مقاوم،‌ سازه‌های مدفون و نیمه مدفون، سازه‌های زیرزمینی، تونل و سازه های هیدرولیکی
   • سد و موانع، دفاع آبی، موانع و شبیه سازی های دفاعی
   • آمایش و دفاع سرزمینی (سیستم اطلاعات مکانی (GIS) و سنجش از دور (RS)، مکان‌یابی مراکز و مجتمع های حیاتی، حساس، عرصه‌های ایمن و پناهگاههای جمعی، چند منظوره سازی
   • پدافند کالبدی(مصون سازی زیرساخت ها، شریان های حیاتی، خطوط انتقال انرژی و ...)
   • CCD (استتار نوین، اختفا، پوشش‌های مدرن، ماکت‌های فریب، روش‌های شناسایی و...)
   • مهندسی مدیریت بحران ناشی از تهاجم
   • مدیریت انرژی
   • پدافند مردم محور (دفاع غیرنظامی و ترکیبی از آن)، پدافند شهری
   • سایر موارد مرتبط