بررسی رفتار اتصالات پیچی نبشی بالا و پایین در مقابل بارهای انفجاری

نویسندگان

تهران – خ ولیعصر – بالاتر از پارک وی – خ ش فلاحی – خ بهار – سه راه یکتا – ک ش فهمیده – بن بست ترانه – پ 2 کد پستی 1988635653

چکیده

بارهای غیر عادی ایجاد شده در اثر انفجار یا ضربه، موجب خسارت موضعی در ساختمان می‌شود که این خسارت ممکن است گسترش یافته و بر کل سیستم اثر بگذارد. بنابراین سازه‌ها باید طوری طراحی شوند که از این پیامد‌های ناگوار جلوگیری به عمل آید. اتصال، نقش بسیار مهمی در شکل‌پذیری و استحکام سیستم‌های سازه‌ای و کاهش چنین پیامد‌هایی دارد. لذا با توجه به این مطلب، در این مقاله عملکرد اتصالات نبشی پیچی در برابر بارگذاری انفجار با استفاده از تحلیل اجزای محدود مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه اتصالات نبشی بالا و پایین با نبشی جان با استفاده از نرم‌افزار ANSYS مورد مطالعه قرار گرفتند. صحت‌سنجی این مدل‌ها با مقایسه نتایج حاصل از تحلیل‌ها و نتایج حاصل از آزمایشات انجام شد. سپس این مدل‌های صحت‌سنجی شده تحت بارگذاری مشابه انفجار قرار گرفته و نیز رفتار آنها در برابر این بارهای انفجاری مورد ارزیابی قرار گرفت. نواحی بحرانی در اتصال، مشخص و نحوه گسیختگی آنها و همچنین میزان کارایی اتصالات مورد نظر تحت بارگذاری انفجار به‌طور خلاصه بیان شد.

کلیدواژه‌ها