تعیین مساحت دریچه جهت خروج فشار گاز ناشی از انفجار داخلی

نویسنده

چکیده

در این مقاله به بررسی اثرات انفجار رخ‌داده در سازه‌های مکعبی‌شکل پرداخته شده است. این نوع سازه‌ها به‌عنوان کارگاه‌های تعمیرات تجهیزات قابل انفجار نظامی یا آزمایشگاهی استفاده می‌شوند. اثرات انفجار داخلی شامل دو اثر، فشار تکانشی (Shock Pressure) و فشار گاز (Gas Pressure) می‌باشند. در این مقاله پس از بررسی تأثیر ابعاد دریچه بر نمودار بارگذاری داخلی، با ارایه روشی به محاسبه مساحت مناسب برای دریچه جهت خروج فشار گاز پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها