بررسی روش‌های مختلف تحلیل لرزه‌ای مخازن هوایی با در نظر گرفتن اثر اندرکنش سیال - سازه – خاک

نویسندگان

چکیده

در طرح لرزه‌ای مخازن، علیرغم آنکه به‌دلیل سهولت، مدل جرم افزوده شده جهت تعیین برش پایه و لنگر واژگونی مورد استفاده قرار می‌گیرد، لیکن مدل جرم افزوده شده همراه با جرم مواج (Sloshing mass)، بهره‌گیری از روش اجزاء محدود جهت مدل نمودن، مناسب‌تر و دقیق‌تر می‌باشد. همچنین در بسیاری از پروسه‌های تحلیل لرزه‌ای این نوع سازه‌ها، با صرف‌نظر از اندرکنش خاک و سازه، فرض اساس ثابت لحاظ می‌شود. در حالی که با توجه به ارتفاع و جرم سازه، در نظر گرفتن این اندرکنش تاثیر قابل توجهی، به‌ویژه در شرایطی که خاک زیراساس از نوع نرم و انعطاف‌پذیر باشد، بر روی نتایج حاصله خواهد داشت. لذا هدف کلی تدوین این مقاله مروری بر روش‌های مختلف تحلیل لرزه‌ای مخازن هوایی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها