فریب تاکتیکی و غافلگیری راهبردی در عملیات‌های القاعده

نویسنده

چکیده

فریب تاکتیکی و غافلگیری راهبردی در عملیات‌های القاعده

کلیدواژه‌ها