طراحی فیلتر فروسرخ باند α برای مقابله با طول موج 8/2 میکرومترلیزر هیدروژن فلوراید

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق محاسباتی، فیلتر بلور فوتونیکی برای حفاظت از حسگرهای پدافند غیر عامل در ناحیه طیفی باند α طراحی شده و چگونگی عملکرد آن درمقابل پرتو 8/2 میکرومتر لیزر هیدروژن فلوراید بررسی شده است. بلور فوتونیکی از جنس میله‌های سیلیکونی بیضی‌گون در زمینه هوا با شبکه مثلثی طراحی شد. وضعیت هندسی بهینه برای طول موج 5/2 میکرومتر پیدا شده و عملکرد فیلتری آن برای طول موج لیزر مورد نظر ارزیابی گردید. چنین فیلتری با قطرهای بزرگ و کوچک اشاره شده در متن، برای مد TE عملکرد مطلوبی نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها