میرایی موج انفجار بمب در اثر برخورد با زمین درزدار روی سازه پدافندی

نویسندگان

چکیده

امروزه سلاح‌هایی در دنیا ساخته شده‌اند که هنوز در هیچ جنگی عملیاتی نشده‌اند و کشورهای پیشرفته مدعی هستند که این سلاح‌ها قابلیت تخریب سازه‌های زیرزمینی را دارند. لذا با این توضیح و لزوم دفاع، طراحی دینامیکی سازه‌های زیرزمینی در مقابل انفجار بمب های خاص ضروری به‌نظر می‌رسد. انتشار امواج در توده سنگ که ذاتاً ناپیوسته است و رفتار متغیری دارد و همچنین طراحی دینامیکی سازه‌های زیر زمینی که در توده سنگ احداث می‌شوند بسیار پیچیده است. در اغلب مطالعاتی که در زمینه انتشار موج در سنگ انجام شده زمین به‌صورت یک محیط همگن، همسانگرد و الاستیک کامل در نظر گرفته شده است و حال آنکه زمین، ماهیت ناپیوسته دارد و به‌هیچ‌وجه رفتار آن بر شرایط فوق منطبق نیست. در این راستا مطالعه رفتار واقعی زمین در مقابل انتشار امواج ضروری به‌نظر می‌رسد. در این تحقیق از نرم افزار UDEC که اساس آن مبتنی بر روش المان اجزاء می‌باشد و قابلیت تحلیل دینامیک محیط‌های سنگی ناپیوسته را دارا است برای مطالعه بارگذاری، انتشار و میرایی موج ناشی از انفجار سطحی استفاده گردیده و نتایج مطلوبی حاصل شده است.

کلیدواژه‌ها