تمهیدات لازم طراحی معماری جهت کاهش صدمات و خسارات ناشی از انفجار داخلی در سایت‌های تولید و نگهداری مواد منفجره

نویسندگان

چکیده

پروژه‌های نیروهای مسلح که با مواد منفجره سروکار دارند همواره با دو تهدید خارجی و داخلی روبرو هستند. تهدید خارجی ممکن است از سوی دشمن و یا خرابکاری‌های داخلی صورت پذیرد و تهدید داخلی به لحاظ ماهیت مواد و انفجاری بودن آن ممکن است روی دهد. در این مقاله، بحث تهدیدات داخلی مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است. تمهیدات لازم در خصوص کاهش صدمات در این‌گونه پروژه‌ها از دو دیدگاه محاسباتی و طراحی معماری قابل بحث و بررسی است و در این مقاله روش‌های کاهش صدمات با بکارگیری صحیح طراحی معماری مورد بررسی قرار گرفته و پس از بیان تعاریف و مفاهیم اولیه، ملاحظاتی در مورد طراحی معماری زاغه‌ها، دیوارهای حائل و خاکریزها در برابر زاغه‌ها، موقعیت و هندسه این دیوارها و خاکریزها، اندیشیدن تمهیدات لازم برای خروج موج انفجار از ساختمان با استفاده از سقف و دیوار پران، و در آخر، الزامات طراحی معماری فضا‌هایی که احتمال انفجار در آن‌ها وجود دارد، بیان شده است، که رعایت آن‌ها در جلوگیری از حوادث انفجاری و کاهش آسیب‌های ناشی از این حوادث می‌تواند مفید و مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها