مقایسه بازدهی طرح‌های فریب و مقاوم‌سازی در ایمنی سازه‌های مدفون

نویسنده

چکیده

هزینه‌های مقاوم‌سازی سازه‌های مدفون و نیز ساخت و بهره‌برداری از سازه‌های عمیق بسیار بالاست و از طرف دیگر، مکانیزم‌های کشف و شناسایی و انهدام سازه‌های مدفون در حال پیشرفت هستند. از آنجا که این موضوع چالش بزرگی در بهره‌برداری از این نوع سازه می‌باشد، ما نیازمند بازنگری طرح‌های ایمن‌سازی خود هستیم. "طرح‌های فریب و اغتشاش" از شاخه‌های اصلی پدافند غیرعامل و برنامه‌هایی برای افزایش خطای مهمات[1] هستند و لذا می‌توانند برای بهبود بازدهی سازه‌های مدفون به‌کار گرفته شوند. در این مقاله احتمال تداوم فعالیت به‌عنوان معیار اصلی بازدهی معرفی شده است و بازدهی طرح "فریب و اغتشاش" و طرح "مقاوم‌سازی" برای یک سازه نمونه مدفون در عمق کم محاسبه و با یکدیگر مقایسه شده اند. محورهای اصلی بحث در این مقاله عبارت‌اند از: · محدودیت‌های حاکم بر رؤیت‌پذیری و آسیب‌پذیری سازه‌های مدفون · فرصت‌ها و چالش‌های حاکم بر کشف، شناسایی و انهدام سازه‌های مدفون · مبانی محاسبات بازدهی راهکارهای پدافند غیرعامل بر اساس احتمال تداوم فعالیت · مقایسه میزان تأثیرگذاری روش‌های مقاوم‌سازی با روش‌های فریب و اغتشاش

کلیدواژه‌ها