ارائه الگوی به‌کارگیری مدیریت دانش در پدافند غیرعامل (با تأکید بر نقش منابع انسانی)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع- مدیریت پروژه، مرکز تحقیقات مهندسی سیستم‌ها دانشگاه جامع امام حسین(ع) - نویسنده مسئول

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

در عصر کنونی، تهدیدها و خطرها فقط نظامی نبوده بلکه دسترسی سازمان­های رقیب و بیگانه به دانش و تجارب سازمان­ها نوعی تهدید و خطر احتمالی می­باشد. با نگاهی مبتنی بر منابع به سازمان درمی­یابیم که منابع تنها زمانی برای ما ارزشمند هستند که باعث رشد کارایی شده و امکان سرمایه­گذاری در فرصت­ها و مقابله با تهدیدها را برای ما ایجاد کنند. کارآمدترین روش در مقابل انواع تهدیدهای دشمن، استفاده از فرایندهای مدیریت دانش در اصول پدافند غیرعامل است که به­کارگیری آن باعث حفاظت از تأسیسات حیاتی، سرمایه­های دانشی و کاهش اثربخشی تهدیدها خواهد بود. در این پژوهش سعی شده است اهمیت و جایگاه منابع انسانی به‌عنوان عنصر اصلی و مشترک مدیریت دانش و پدافند غیرعامل مورد بررسی قرار گرفته و ضمن ارائه الگوی به­کارگیری مدیریت دانش در پدافند غیرعامل و نقش منابع انسانی به‌عنوان یک عنصراصلی و مشترک، به این نتیجه برسد که بهره­گیری از مدیریت دانش، نقش مؤثری در موفقیت پدافند غیرعامل دارد. بنابراین به ضرورت تلفیق مدیریت دانش و پدافند غیرعامل پرداخته شده است، که با به‌کارگیری الگوی یادشده از طریق ایجاد و استقرار سیستم مربوط می‌توان از اتلاف هزینه، زمان، دوباره‌کاری و آسیب‌ها جلوگیری کرده و نسبت به حفظ دانش و تجارب متخصصان سازمان با تعیین سطح امنیتی مناسب اقدام کرد.

کلیدواژه‌ها