الزامات طراحی معماری پناهگاههای عمومی با رویکرد پدافند غیر عامل

نویسنده

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

در طراحی معماری پناهگاههای شهری،طراحی معماری یکی از عوامل کلیدی و تعیین کننده در طراحی می باشد که باید با توجه به نکاتی نظیر هدف از ساخت پناهگاه و میزان هزینه دشمن برای تهاجم به آن و در همپوشانی برای این دو به روش نسبت سود به هزینه بررسی و ارزیابی گردد. در این نوشتار منظور از پناهگاه عمومی ، پناهگاههای غیر نظامی در شهرهاست که با توجه به نوع افراد و محل ساخت و نوع تهدید متصور، می تواند از درجات حفاظت متفاوتی برخوردار باشد.در حال حاضر با توجه به خلا وجود پناهگاههای عمومی با در نظر گرفتن اصول پدافند غیر عامل و نبود الزامات طراحی معماری این نوع از پناهگاهها به صورت منسجم با توجه به تهدیدات جدید، و لزوم پرداختن به این موضوع و دفاع از غیر نظامیان و شهروندان در زمان جنگ در حد امکان،با توجه به مباحث مطرح شده ،این سوال پیش می آید که الزامات طراحی معماری پناهگاههای عمومی چیست.
در این مقاله با توجه به میزان حفاظت و عملکرد مورد انتظار و تهدید مبنا، طراحی پناهگاههای عمومی را مورد تجزیه و تحلیل قرارمی دهیم و الزامات طراحی را بدین ترتیب در جهت پاسخ به سوال استخراج می کنیم.

کلیدواژه‌ها