افزایش مقاومت شبکه برق آذربایجان در برابر بمب گرافیتی

نویسندگان

1 علوم و تحقیقات تهران

2 محقق اردبیلی

چکیده

یکی از مهمترین تهدیدات شبکه‌های برق بمب‌های گرافیتی هستند. این بمب‌ها قادر هستند با ایجاد اتصال کوتاه تعدادی از تجهیزات شبکه قدرت را از مدار خارج کنند. یکی از تهدیدهای اصلی که این بمب‌ها به شبکه تحمیل می‌کنند، خروج شینه از سیستم می‌باشد. به‌همین منظور برای شبیه‌سازی چنین تهدیداتی ابتدا پست‌های برق موجود در شبکه آذربایجان را یک به یک از سیستم خارج کرده تا پستبرقی که با خروج آن بیشترین تراکم برای سیستم تولید می‌شود شناساییشود. با مشخص شدن این پست با استفاده از جبران‌ساز سری کنترل‌شونده توسط تایریستور(TCSC) و ترانسفورماتور شیفت‌دهنده فاز (PST) که نوعی از ادواتFACTS است به مدیریت تراکم در سیستم پرداخته می‌شود. برای مکان‌یابی ادوات از دو الگوریتم CFA-PSO و ABC استفاده شده‌است. نتایج شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهد که تراکم خطوط با خروج هر یک از پست‌های شبکه از جمله پست‌هایی که ژنراتور به آن‌ها متصل است، کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها