بررسی عوامل و عناصر موثر در پدافند غیر عامل در شهرهای تاریخی ایران، مطالعه موردی بافت قدیم شهر دزفول

نویسندگان

1 شهید چمران

2 دانشگاه یزد-دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی

3 دانشگاه گیلان-کارشناسی ارشد جغرافیا

چکیده

چکیده موقعیت و ویژگی های خاص جغرافیایی ایران از گذشته های بسیار دور در قبال قدرتهای بزرگ آن زمان،حکومت های ایران را به اهمیت ایجاد نقش مهم پدافندی ، نظامی و دفاعی وا داشته است. بافت شهر دزفول در دوره ساسانی بوجود آمده و از آن زمان تا کنون این شهر موجودیت خود را حفظ کرده است. هدف این مقاله بررسی چگونگی به کارگیری پدافند غیر عامل در شهرهای تاریخی ایران و همچنین شهر تاریخی دزفول می باشد. به همین منظور در این تحقیق از روش های تاریخی، توصیفی و تحلیلی استفاده شده است و اطلاعات و اسناد تاریخی در مورد شهرهای ایران و دزفول به صورت اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که مکانیابی شهرهای تاریخی ایران وبه تبع آن بافت قدیم شهردزفول به شکلی بود که با تکیه بر امکاناتی که محیط اطراف ارائه می داد، بتوان با صرف کمترین هزینه، شهر را از گزند هجوم دشمنان دور نگه داشت. این مکانیابی به شکلی بوده که هم امکانات طبیعی منطقه را به خدمت خود گرفته بود و هم در تطابق کامل با عناصر انسانساخت پدافند غیرعامل چو ن برج و بارو ،خندق و... بود

کلیدواژه‌ها