اثر برجستگی تعمدی سطح نهایی پوشش تونل دربرابر بارهای انفجاری

نویسندگان

1 دانشگاه امام حسین (ع)/ مهندسی حوزه مرکزی سپاه

2 دانشگاه امام حسین

3 امام حسین(ع)

چکیده

ورودی یا نقطه اتصال به سطح سازه‌های زیر‌زمینی تدافعی از نقاط ضعف این سازه‌ها در برابر بارهای انفجاری می‌باشد. استفاده از برجستگی تعمدی در پوشش نهایی تونل، یکی از راهکارهای مقابله با موج انفجار وکاهش اثرات ناشی از آن جهت کاهش آسیب‌پذیری می‌باشد. در‌ این مطالعه ابتدا درنرم‌افزاراتوداین (AUTODYN)، انفجارهایی هم راستا و با فاصله از دهانه تونل‌ مستقیم شبیهسازی شده و سپس به بررسی اثر برجستگی تعمدی در پوشش نهایی تونل ، در کاهش انفجار (بیش‌‌فشار)پرداخته می‌شود و در نهایت با توجه به ابعاد برجستگی و تعداد آنها در تونل، میزان درصد کاهش فشار، بیان‌ می‌گردد.

کلیدواژه‌ها