کاربرد GIS در مکانیابی پناهگاه های عمومی(چند منظوره) جزیره قشم با استفاده از روش AHP

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)

2 دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام)

3 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

مکان‌یابی به عنوان مهمترین اصل از اصول پدافند غیرعامل همیشه مدنظر متخصصین حوزه دفاعی در طراحی‌ها و ساخت و سازها قرار گرفته است که در صورت توجه به آن در هنگام ایجاد صنایع مادر و تأسیسات حساس، آسیب‌های وارده به صنعت را هنگام بروز بحران‌های نظامی و غیرنظامی به طور چشمگیری تقلیل می‌دهد. از اقدامات مهم در جهت کاهش آسیب‌پذیری انسانی، مکان‌یابی پناهگاه‌هایی است که مردم بتوانند در زمان حملات دشمن به آن‌ها پناه ببرند این پناهگاه‌ها در دو سطح عمومی و خصوصی قابل طرح می‌باشند که پناهگاه‌های خصوصی در سطح آپارتمان یا واحد ساختمانی مکان‌گزینی می‌شوند و پناهگاه‌های عمومی در سطح شهر می‌بایست مکان‌یابی شوند. با لحاظ نمودن شرایط منطقه در کل 4 معیار محیطی- طبیعی، کالبدی، عملکردی و جمعیتی شناسایی و به همراه 15 زیرمعیار انتخاب گردید و با بهره‌گیری از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی، معیارها و زیرمعیارها وزن دهی گردیدند. نتایج نشان داد که معیار عملکردی با وزن 0.387 بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است. با همپوشانی نقشه‌های وزن‌دار تمامی معیارها در محیط GIS مکان‌های مناسب جهت احداث پناهگاه‌ها مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها