طراحی، شبیه سازی و ارزیابی یک سیستم مخابراتی ضد اختلال پرش فرکانسی در کانالهای ارتباطی چند مسیره

نویسندگان

دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

دسترسی به یک ارتباط مخابراتی امن و مقاوم در برابر اختلال، از جمله اهداف مهم در طراحی سیستم های مخابراتی می باشد. در حال حاضر سیستم مخابراتی پرش فرکانسی به عنوان یک روش ضد اختلال مطرح می باشد که امکان ایجاد یک ارتباط ایمن را فراهم می نماید. تحقق عملیاتی یک سیتم پرش فرکانسی در کانالهای چند مسیره با دستیابی به نرخ خطای پایین اهمیت بسیاری دارد. در این مقاله با توجه به اختلالاتی که در طول مسیر بر روی سیگنال اعمال می شود، فرستنده و گیرنده یک سیستم مخابراتی پرش فرکانسی با در نظر گرفتن ملاحظات همزمان سازی در کانال چند مسیره طراحی می گردد. با شبیه سازی سیستم طراحی شده در کانالهای با نویز سفید گوسی، محوشدگی رایلی و کانال چندمسیره، روش همزمان سازی بکار گرفته شده و عملکرد آن از نظر میزان خطای بیت، ارزیابی می گردد. نتایج به دست آمده از شبیه سازی نشان می دهد برای دستیابی به میزان خطای بیت یکسان اختلاف مقدار سیگنال به نویز این سیستم با حالت تئوری کمتر از 0.5 دی بی می باشد و با توجه به نمودارهای خطای به دست آمده از شبیه سازی، سیستم پرش فرکانسی طراحی شده برای تحقق عملیاتی مطلوب به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design, simulation and evaluation of a communication system against frequency hopping interference in multi-path communication channels

 1. X. Y. Meng, R. Tao, and L. Jia, “An Intelligent Anti-jamming Frequency Hopping System,” IEEE, Comm. Conference, 15 November 2010.
 2. M. Hanawal, M. Abdel-Rahman, and M. Krunz, “Joint Adaptation of Frequency Hopping and Transmission Rate for Anti-Jamming Wireless Systems,” IEEE Transactions on Mobile Computing, Sept. 2016.
 3. G. Bark, “Performance comparison of spread spectrum methods on an interference-limited HF channel,” IEEE Proc.-Commun., Royal Institute of Technology, February 1999.
 4. H. Olofsson, J. Naslund and J. Skold, “Interference Diversity Gain in Frequency Hopping GSM,” IEEE, Ericsson Radio Systems, 1995.
 5. G. Swart, A. J. Vinck, and H. Ferreira, “Convolutional Code Search for Good Permutation Trellis Codes using M-ary FSK,” IEEE, 2007.
 6. MIL-STD-188-110B, “Interoperability and Performance Standards for Data Modems,” US Department of Defense, USA, 2000.
 7. Y. Li, M. Feng, and W. Xie, “Frequency hopping synchronization strategy,” 3rd International Conference on Systems and Informatics (ICSAI), 2016.
 8. M. K. Simon, J. K. Omura, R. A. Scholtz, and B. K. Levitt, “Spread Spectrum Communications Handbook,” McGraw- Hill, 2002.
 9. D. Torrieri, “Principles of Spread-Spectrum Communication Systems,” Springer Science, 2005.
 10. J. G. Proakis and M. Salehi, “Digital Communication,” McGraw-Hill 5thed, 2008.
 11. K. W. Cheun, “Performance of FHSS Multiple-Access Network Using MFSK Modulation,” IEEE Transactions on Communications, vol. 44, no. 11, Nov. 1996.
 12. M. B. Jorgenson and K. W. Moreland, “HF Serial-Tone Waveform Design,” RTO IST Symposium on Tactical Mobile Communications, June 1999.
 13. H. D. Chadwick and J. C. Springett, “The Design of a Low Data Rate MSFK Communication System,” IEEE Transactions, December 1970.
 14. STANAG 4285, “Characteristics of 1200/2400/3600 Bits Per Second Single Tone Modulators / Demodulators for HF Radio Links,” NATO, 1989.
 15. R. J. Sutton, “Secure Communications, Applications and Management,” John Wiley & Sons, Ltd, 2002.
 16. X. Wang, P. Fan, and D. Peng, “On the orthogonality of signal tones in SFH/MFSK systems over multipath fading channels,” IET 2nd International Conference on Wireless, Mobile and Multimedia Networks, ICWMMN 2008.
 17. S. A. Hassan, “Pilot assisted SNR estimation in a non- coherent M-FSK receiver with a carrier frequencyoffset,” IEEE International Communications Conference (ICC), 2012.
 18. B. Wei, M. Y. Sharif, T. D. Binnie, and A. E. A. Almaini, “Adaptive PN Code Acquisition in Multi-Path Spread Spectrum Communications Using FPGA,” School of Engineering & The Built Environment, Napier University, Edinburgh, United Kingdom, IEEE, 2007.
 19. H. D. Chadwick, “Frequency tracking in an MFSK receiver,” Jet Pro pulsion Lab, California Institute of Technology, Pasadena Space Programs Summary, June 1969.
 20. Z. Z. Xiaomei, “An improved demodulation scheme for FH-MFSK underwater acoustic communications,” May 2012.
 21. H. Wang and S. John''s, “M-FSK signal recognition in fading channels for cognitive radio,” IEEE Radio and Wireless Symposium (RWS), 2012.