رویکرد پدافند غیرعامل در پهنه‌بندی فضایی اردوگاه‌های اسکان موقت با استفاده از روش تلفیقی AHP-FUZZY و GIS (مطالعه میدانی: منطقه 8 شهر تهران)

نویسندگان

1 جامع امام حسین(ع)

2 جامع امام حسین (ع)

چکیده

بسیاری از شهرهای بزرگ ایران در نواحی با مخاطرات طبیعی بالا قرار گرفته‌اند که این امر به ویژه در شهر تهران و در صورت وقوع بحران تلفات جانی و مالی فراوانی به جای خواهد گذاشت. یکی از مهم‌ترین تدابیر بعد از وقوع بحران، گریز از محل حادثه و یافتن مناطق امن جهت ایمنی از خطرات ثانویه می‌باشد. آنچه در اینجا ضروری به نظر می‌رسد، بررسی پهنه‌های فضایی مناسب اردوگاه‌های اسکان موقت با رویکرد پدافند غیرعامل جهت ایمنی و رفاه آسیب دیدگان بعد از وضعیت اضطراری می‌باشد. بدیهی است نادیده گرفته شدن رویکرد پدافند غیرعامل و عدم توجه کافی به این متغیرها در انتخاب مکان‌های مناسب جهت اسکان موقت می‌تواند نتایج متصور از تصمیم‌های اتخاذ شده را با شکست مواجه کرده و خسارات سنگینی بر جای گذارد. هدف پژوهش حاضر پهنه­بندی فضایی اردوگاه‌های اسکان موقت منطقه 8 شهر تهران از منظر شاخص‌های موثر در پدافندغیرعامل است تا در صورت وقوع حادثه، امکان برقراری سریع خدمات­رسانی برای آسیب­دیدگان را میسر نماید. به لحاظ روش­شناسی علمی، این پژوهش را می‌توان از نوع توصیفی- تحلیلی دانست که داده‌های توصیفی از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و منابع اسنادی گردآوری و با انجام عملیات میدانی، بخشی دیگر از داده‌های فضایی مورد نیاز جهت تجزیه و تحلیل به­دست آمده است. بدین منظور پهنه­بندی و تجزیه و تحلیل فضایی اطلاعات و همچنین ارزیابی این فرایند با توجه به معیارهای تأثیرگذار (دسترسی به راه‌ها و فضاهای باز، مراکز بهداشتی و درمانی، مراکز نیروی انتظامی، آتش­نشانی، مراکز مدیریت بحران، و...) با بهره­گیری از روش‌های تلفیقی GIS و (AHP-FUZZY) MCDM صورت پذیرفته و در نهایت پهنه‌های فضایی مناسب جهت اسکان موقت آسیب­دیدگان در منطقه 8 شهر تهران ارزیابی و پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Passive Defense Approach in the Spatial Zoning of Temporary Accommodation Camps Using the Method of Compilation (AHP-FUZZY, GIS) (a Case Study: Region 8 in Tehran)

چکیده [English]

Many of Iran's major and densely-populated cities are located in areas with high natural hazards. This great city of Tehran, particularly in crisis situations will face irreparable financial and life loss . What seems necessary through this situation is checking the appropriate space area camps for temporary housing after the emergency with respect to the passive defense and the safety and welfare of victims. For this purpose, space zoning,  considering the impact assessment process due to effective measures (Access to roads and open spaces, community health centers, police stations, fire stations, disaster management centers, petrol stations and population density) have been done  using fusion techniques and GIS (AHP-FUZZY) MCDM analysis of spatial data. Finally, the space areas suitable for temporary housing of disaster victims in Tehran’s district 8 recommendations have been evaluated and suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

 • temporary housing
 • MCDM
 • GIS
 • earthquake
 • Tehran
 1. Reported seismic micro zoning of Tehran, JICA (Japan International Cooperation Agency, JICA), Earthquake and Environmental Studies Center in Tehran, 2001. (in Persian).##
 2. Yodmani, “Suvit- Disaster Risk Management and Vulnerability Reduction: Protecting the poor-Defining agenda For Porerty reduction,” pp. 229-233, 2006.##
 3. T. Jaques, ““Issue management   and crisis management: An integrated, non-liner, relational construct,” public Relations ReviewT, no. 33, pp. 148-154, 2008.##
 4. Management and Planning Organization, “the earthquake crisis management, experience, lessons and future needs to look at Japan,” Spring 2007. (in Persian)##
 5. H. Bahrain and A.  clerical, “To manage the reconstruction of areas damaged by natural disaster housing reconstruction experienced earthquake-stricken areas of Gilan and Zanjan,” Tehran University, First edition, 2000. (in Persian)##

 T. Parizady, and A. Hosseini, “Measures analysis of passive defense in turpentine analytical approach, two Fslnaamh Urban Management,” no. 26, pp. 191-202, 2010. (in Persian)##

 1. S. Spilerman, “Structural characteristics of cities and severity of racial disorders,” American sociological review, vol. 41, Seattle.##
 2. G. Ashworth, “Urban From and Defense Functions of Cities,” In Michael Bremond and Raymond Riley (Ed), the Geography of Defense, London & Sydney, Croon Helm. 1987.##
 3. A. Mohammad pour, A. H.  zarghami, and S. zarghami, “Investigation and evaluation of ES and the broad elements of the city from the viewpoint of vulnerable Passive defense case study: the city of Sanandaj,”  Scientific-Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR), vol. 26, no.102, pp. 175-190, Summer. (in Persian)##
 4. Z. mesgari and S. Haji Ibrahim, “Non-defense in architecture, risk reduction strategy in the face of disaster,” 3rd International Conference on comprehensive management of non-natural dark horse events, 2008. (in Persian)##
 5. M. Abdullah, “Disaster management in urban areas,” publications, organizations, municipalities, third edition, 2003. (in Persian)##
 6. Disaster Management Center of Iran, “Analysis and Spatial Planning-Spatial settlements to reduce earthquake hazards, the technical ability to mobilize the country in the reconstruction of earthquake-stricken areas,” the Islamic Revolution Housing Foundation, 1996. (in Persian)  and  M. Abolhasani, “effects and consequences of restricted access on the spatial quality of the city center,” Urban Planning, Master Thesis, Faculty of Fine Arts, Tehran University, 2003. (in Persian)##
 7. GoI- UNDP- Disaster, “Risk Managament program-urban Earthquake Vulnerability Reduction,” Project india, 2003.##
 8. A. Parhizkar, “The role of switching places with the research centers of urban services in urban models and GIS,” PhD thesis, University of Tarbiat Modarres, p. 42, 1997. (in Persian)##
 9. A. R. Fallahi, “Brfraynd review the relief and temporary housing,” Shahid Beheshti University, School of Architecture and Urban Planning, no. 37, 2002. (in Persian)##
 10. “Organization of fire and safety services in Tehran,” Administrative instructions and the fuel distribution system safety status, 2000. (in Persian).##
 11. E. Zebardast, “using Analytical Hierarchy Process in urban and regional planning,” Fine arts magazine, no. 10, 2001. (in Persian)##