پهنه‌بندی حریم امن زیرساخت شهرهای پشتیبان جنگ از منظر پدافند غیرعامل مطالعه موردی شهر بروجرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی. ژئومورفولوژی و آمایش محیط . دانشگاه رازی

2 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه خوارزمی

چکیده

آسیب­پذیری را می­توان نقص ذاتی در ابعاد ویژه محیط شهر دانست که بنا به ویژگی­های بیولوژیکی و فیزیکی و یا مشخصه­های طراحی آن مستعد آسیب است. بررسی ساختار­های یک شهر و ریز پهنه‌بندی آسیب­پذیری آن از  منظر پدافند غیرعامل گامی است به‌سوی چشم­انداز آینده شهر ایمن. مسئله پژوهش حاضر چالش آسیب­پذیری در زیرساخت­های شهری از منظر پدافند غیرعامل است و رویکرد مورد انتظار مدل­سازی جهت شناسایی این زیرساخت­ها است. قلمرو این مطالعه  شهر بروجرد با 240654 نفر جمعیت و m2 3306588 مساحت است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روش­شناسی توصیفی ـ تحلیلی مبتنی بر رویکرد مطالعات مکانی- مدلی است و شاخص­های زیرساخت­های ویژه، خدمات اضطراری، عمومی و مردمی و مدیریتی در قالب 1062 زیرساخت دسته­بندی و استخراج شدند. جهت سنجش الگوی ­هم­جواری 14 لایه مؤثر در آسیب‌پذیری شناسایی شد و با استفاده از تحلیل ترکیبی Anp-dematle-GIS وزن‌دهی نقشه­های فواصل برای آن­ها طراحی و استاندارد شد. برای توزیع فضایی و ریز ­پهنه­بندی آسیب­پذیری زیرساخت­های شهری از ابزار FUZZY OVERLAY در نرم‌افزار ArcGIS استفاده‌شده است. نتایج مکانی و ریز پهنه‌بندی آسیب­پذیری در سطح شهر بروجرد نشان می­دهد که 539 زیرساخت یعنی 47/50 درصد از زیرساخت­ها در وضعیت کاملاً آسیب‌پذیر قرار دارند. همچنین باید گفت که چیزی حدود 59 درصد از پهنه این شهر در وضعیتی از آسیب­پذیر تا کاملاً آسیب­پذیر است که اهمیت دوچندان اصول و الزامات پدافند غیرعامل را در این شهر نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Safe Zoning of War-Supporting Cities’ Infrastructure from the Perspective of Passive Defense (A Case Study of Boroujerd City)

نویسندگان [English]

 • ALI abdolmaleki 1
 • mehdi safari 2
1 Master student of geomorphology in environmental planning, Razi University
2 PhD student in Geomorphology, Kharazmi University
چکیده [English]

Vulnerability can be attributed to an inherent defect in the specific dimensions of the city 's environment, which is prone to damage due to the biological and physical properties or design characteristics. Studying the structures of a city and micro-zoning its vulnerability from the perspective of passive defense is a step towards the future prospects of a safe city. The main purpose of the present study is to study the vulnerability challenge in urban infrastructure from the civil defense point of view, and the anticipated approach is the application of modeling for identification of these infrastructures. The domain of the present study is the Boroujerd city with the population of 240654 and the area of 33065884 square meters. This research is applied-research in terms of purpose and descriptive-analytical research (based on the approach of spatial-model studies) in terms of methodology. The indicators of special infrastructure, emergency, general, public and management services are classified and extracted in the form of 1062 infrastructures. In order to measure the proximity pattern, 14 layers which are effective on vulnerability are identified and using Anp-dematle-GIS combined analysis, the weighting of distance maps for them is designed and standardized. The FUZZY OVERLAY tool in ArcGIS software is used for spatial distribution and micro-zoning of urban infrastructure vulnerabilities. Spatial results and micro-zoning of vulnerability in Boroujerd city show that 539 infrastructures, namely 50.47% of the infrastructures are in a totally vulnerable situation. It should also be noted that about 59% of the city's area is in a situation from vulnerable to absolutely vulnerable, which shows the importance of the principles and requirements of passive defense in this city.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Zoning
 • Safety
 • Vulnerability
 • Urban Infrastructure
 • Boroujerd

Smiley face

 • Amanpour, A. Parvizian, and A Mehdi, "Assessing the status of development in the cities of Ilam province," Journal of Ilam Culture, vol. 16, no. 48,p. 49, Winter 2022. (In Persian)##

 • Alizadeh “Vulnerability Assessment of Kuhdasht Urban Infrastructure with Emphasis on Passive Defense”, Master Thesis, Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz.(In Persian)##

 • Alexander “Disaster Management: From Theory to Implementation”, Journal Of Seismology and Earthquake Engineering, vol. 9, no. 1,2, pp. 49-59, 2007.##
 • Behtash, MR. Aghababaei, and MT. Aghababaei “Concepts of passive defense in urban management with emphasis on the city of Tehran”, Daneshshahr Magazine, no. 37, Tehran City Studies and Planning Center. (In Persian)##
 • A. Sabkbar, M. Faraji, M. Omidipour, and A. Modiri, Bastami Nia “Presentation of Vulnerability Zoning Model of Ahvaz City Using Profile Sorting Options Based on Profile (ssp)”, Crisis Management Quarterly, no. 6. (In Persian)##
 • Goehhering “Analytical methods to enhance passive urban design”, 26th conference in passive and low energy architecture, Quebec City, Canada, 2009.##
 • Heidarinia “Assessing the spatial requirements of critical and sensitive land uses from the perspective of passive defense studied in Ahvaz”, M.Sc. Thesis, Shahid Chamran University of Ahvaz. (In Persian)##
 • Hosseini and competent, Brnafr, M. “evaluating the structure Langeroud Passive defense planning”, applied research journal Science, Geography, year, vol. 18, no. 15, pp. 129-149, 2010. (in Persian)##
 • ISDR, “The Structure Role and Mandate of Civil Protection in Disaster Risk Reduction for South Eastern Europe”, 2008.##
 • Johansson, and H. Hassel “An approach for modelling interdependent infrastructures in the context of vulnerability analysis”, Reliab. Eng. Syst. Saf. Vol. 95, pp. 133-139, 2010.##
 • A. Khmer, H. Gohari, and Z. Hosseini “easibility study of urban shelter location using IO model and AHP method. A Case Study of 13 Neighborhoods in District One of Kerman City”, Quarterly Journal of Urban Planning Studies, vol. 2, no. 7. (in Persian).##

 • La Rosa, and F. Martinico “Assessment of hazards and risks for landscape protection planning in Sicily. J. Environ. Manage. Vol. 127, pp.155–167, 2013.##
 • Leritina, and K. Hauskenc “Preventive strike vs. false targets and protection in the fence strategy. Reliability engineering and system safety, vol. 96, no.8, pp. 912-924, 2011.##
 • Li, L. Nozick, N. Xu, and R. Davidson, “Shelter location and transportation planning under hurricane conditions, School of civil and environmental engineering, Cornell university, transportation research part, no 48, pp. 715–729, 2012.##
 • Li, C. Zhang, L. Pizzol, A. Critto, H. Zhang, S. Lv, and A. Marcomini “Egional risk assessment approaches to land planning for industrial polluted areas in China: the Hulunbeier region case study,” Environ. Int. vol. 65, pp. 16–32, 2014.##
 • D. C. ­Mohammadi, “Passive urban safety and defense," Shahid Chamran University of Ahvaz Publications, 1393. (in Persian)##
 • D. C. ­Mohammadi and S. Heydariania “Spatial modeling of the proximity of special uses from the perspective of passive defense in the metropolis of Ahvaz," Quarterly Journal of Spatial Planning and Planning, vol. 19, no. 2, pp. 211-236, (in Persian)##
 • S, P. Meymandi, and A. Kazeminia “Vulnerability zoning of Kerman city based on the principles of passive defense," Journal of Land Management, Vol. 7, no. 1, pp. 144-119, 1389. (in Persian)##
 • Pan, and H. Wei “Blue Book of Cities in China: Annual Report on Urban Development of China No. 8,” Social Sciences Academic Press, Beijing, China, 2015.##
 • Pasman, and G. Reniers. “Past present and future of Quantitative Risk Assessment (QRA) and the incentive it obtained from Land-Use Planning (LUP),” J. Loss Prev. Process Ind., vol. 28, pp. 2–9, 2014.##
 • Q. Rahmati, A. KAl-Husseini, and T. Siavashi “Analysis of Risk Risk of Lorestan Urban Settlements from Earthquake Risk," Journal of Geography and Urban Planning of No. 9 Winter Regions. (in Persian)##
 • Qanavati, Sh. Qalami and A. Abdoli “Empowerment of Urban Crisis Management to Reduce Natural Disasters (Earthquake); A Case Study of Khorramabad", Natural Geography Quarterly, First Year, no. 4. (in Persian)##
 • Sh. Manesh and S. Javad “Passive Defense Considerations in Urban Infrastructure," First Conference on Infrastructure Management, University of Tehran Campus, November. (in Persian)##
 • Siami, Gh. Latifi, K. Taghinejad, E. Zahedi Kolaki “Defense pathology of urban structure using hierarchical analysis of AHP and GIS Gorgan case study," Journal of Spatial Planning, vol. 3, no. 10, pp. 42-21, 2013. (in Persian)##
 • Schmidtlein “Modeled earthquake losses and social vulnerability in Charleston, South Carolina,” Applied Geography, vol. 31, pp. 269- 281, 2011.##
 • Tang & A. Wen “An intelligent simulation system for earthquake disaster assessment,” Computers & Geosciences, vol. 35, pp. 71- 87, 2009.##
 • Zhao, X. Liu “Regional risk assessment for urban major hazards based on GIS geoprocessing to improve public safety,” Safety Science, vol. 87, pp. 18–24. 2016.##