اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رضا اصفهانی

ریاضی و رمز استادیار، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

civilica.com/p/424135/
resfahaniihu.ac.ir

سردبیر

مهدی مدیری

برنامه ریزی شهری استاد، گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی شهری، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

civilica.com/p/177775/
mmodiriut.ac.ir

جانشین سردبیر

علی سعیدی

جغرافیای طبیعی- اقلیم شناسی دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

civilica.com/p/330895/
asaidi40gmail.com

اعضای هیات تحریریه

سید بهشید حسینی

معماری استاد، گروه معماری، دانشکده معماری، دانشگاه هنر، تهران، ایران

faculty.art.ac.ir/hosseini/fa
behshid_hosseiniart.ac.ir

رضا حسنوی آتشگاه

مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری استاد، گروه صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، مجتمع دانشگاهی مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

www.civilica.com/Person-8969.html
hosnavimut.ac.ir
22970299
0000-0003-3673-6039

مجتبی سعادتی

باکتری شناسی استاد- دانشگاه جامع امام حسین(ع)- تهران - ایران

civilica.com/p/177838/
saadati1_myahoo.com

علی سعیدی

جغرافیای طبیعی- اقلیم شناسی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)- تهران - ایران

civilica.com/p/330895/
asaidi40gmail.com

مهدی مدیری

برنامه ریزی شهری استاد گروه برنامه ریزی شهری - دانشکده برنامه ریزی شهری - دانشگاه مالک اشتر- تهران - ایران

civilica.com/p/177775/
mmodiriut.ac.ir

سید مهدی موسی کاظمی محمدی

جغرافیای شهری- جمعیت و توسعه دانشیار، گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

cv.pnu.ac.ir/HomePage/seyyedmehdi.mousakazemimohammadi
moosa_kapnu.ac.ir

صفا خزایی

عمران - سنجش از دور دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

elmnet.ir/author/%D8%B5%D9%81%D8%A7-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C
skhazaiihu.ac.ir

محمودرضا دلاور

نقشه‌برداری استاد، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~mdelavar
mdelavarut.ac.ir

غلامرضا جلالی فراهانی

مدیریت دفاعی دانشیار، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

The head of the country's national defense
jalali_f96yahoo.com

اعضای هیات تحریریه پیشین

ضرغام رستمی

مخابرات دانشیار، داشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

zr3202yahoo.com

محمدرضا الهامی

مکانیک دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

mrelhami_63yahoo.com

محمد مردانی شهربابک

مخابرات دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

mardani_dryahoo.com

محسن شایسته

فیزیک دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

mshayestehihu.ac.ir

غلامرضا جلالی فراهانی

استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)- تهران - ایران

jalal826_syahoo.com

مرتضی براری

مهندسی برق گروه برق - دانشکده مهندسی برق - استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر - تهران - ایران

bararimut.ac.ir

فریدون خسروی

عمران استادیار - دانشگاه جامع امام حسین(ع)- تهران - ایران

khosravi.fyahoo.com