نویسنده = علی سعیدی
کاربرد GIS در مکانیابی پناهگاه های عمومی(چند منظوره) جزیره قشم با استفاده از روش AHP

دوره 6، شماره 4، بهمن 1394

سید احمد مهدی نیا؛ علی سعیدی؛ اسماعیل اباذرنژاد