بررسی آسیب‌پذیری لرزه‌ای و ارایه طرح مقاوم‌سازی مخازن نفتی فولادی

نویسنده

چکیده

در این پژوهش، رفتار لرزه‌ای پنج عدد مخزن با نسبت‌های ارتفاع به قطر 39/0، 47/0، 53/0، 63/0 و 0/1 توسط نرم‌افزار توانمند ANSYS بررسی شده و مکانیزم‌های خرابی آنها شامل کمانش الاستوپلاستیک پافیلی، کمانش الاستیک الماسی، آسیب‌دیدگی سقف در اثر نوسان سیال، لغزش، واژگونی، بلند شدگی کف و نشست نامتقارن مخزن به‌صورت کمی مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت بررسی پارامترهای فوق‌الذکر چندین تحلیل شامل تحلیل استاتیکی، مودال، طیفی (خطی ) و تاریخچه زمانی (غیرخطی) بر روی مخازن فوق صورت گرفته و نتایج به‌دست آمده بیان شده است. در نهایت مشخص گردید که اگر میزان Free board مخازن برابر H 18/0 (H: ارتفاع مخزن) در نظر گرفته شود، خطری از نظر پدیده نوسان سیال به هنگام وقوع زلزله متوجه سقف مخزن نخواهد بود. همچنین مشاهده گردید که مخازن با نسبت ارتفاع به قطر بزرگ‌تر و یا مساوی یک تحت بارهای وارده واژگون شده و ناپایدار می‌باشند. سایر مکانیزم‌های بررسی شده نیز همگی کمتر از مقادیر مجاز آیین‌نامه ارزیابی گردید. ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که مخازن مورد بررسی، در شیراز واقع شده‌اند و نتایج ارایه شده در مورد مخازن مهار نشده، محتوی نفت خام معتبر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها