بررسی وضعیت موجود شرکت گاز استان اصفهان در پیاده‌سازی مدیریت بحران

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت موجود شرکت گاز استان اصفهان در پیاده‌سازی مدیریت بحران بوده که در سال ۱۳۸۸ انجام شده است. به این منظور، تعداد ۵ سؤال در دو حیطه سخت‌افزاری شامل ساختار، استراتژی و امکانات و حیطه نرم‌افزاری شامل فرهنگ و آموزش مطرح گردید. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی بوده و به شیوه میدانی انجام شد. جامعه آماری تحقیق، شامل مدیران ارشد، میانی و عملیاتی شرکت گاز و حجم آن ۷۰ نفر بوده است. به‌علت محدود بودن تعداد افراد جامعه آماری، همین تعداد به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه محقق ساخته شامل 35 پرسش بسته پاسخ و با طیف لیکرت بوده است که روایی پرسشنامه مورد تأیید اساتید راهنما و مشاور و کارشناسان شرکت گاز قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، 81/0 به‌دست آمد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار spss در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در سطح توصیفی، از نمودار درصد، فراوانی، میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی از آزمون‌های تی مستقل، تحلیل واریانس و کای‌دو استفاده گردید. نتایج تحقیق، میزان آمادگی شرکت گاز استان اصفهان در پیاده‌سازی مدیریت بحران، از نظر مدیران در حیطه سخت‌افزاری را در سطح زیاد (9/82 درصد فراوانی‌ها) و در حیطه نرم‌افزاری نیز در سطح زیاد (0/60 درصد فراوانی‌ها) نشان داد. همچنین مؤلفه‌های مربوط به حیطه سخت‌افزاری، ساختار4/81 %، استراتژی 6/68% و امکانات 3/74% و در مؤلفه‌های مربوط به حیطه نرم‌افزاری، عامل فرهنگ 3/44 % و عامل آموزش را 6/58% نشان داد. همچنین بر اساس نتایج جمعیت‌شناختی تحقیق، بین نظرات مدیران در خصوص وضعیت موجود شرکت گاز در پیاده‌سازی مدیریت بحران بر حسب مدرک تحصیلی و سابقه خدمت، تفاوت معناداری وجود نداشت، اما در مورد عامل فرهنگ سازمانی بین نظرات مدیران بر حسب سابقه مدیریت، اختلاف نظر وجود داشته است.

کلیدواژه‌ها