اقدامات پدافند غیرعامل در کاهش اثرات فروسرخ کشتی‌های نظامی

نویسندگان

چکیده

این مقاله به یکی از جنبه‌های مهم فناوری پنهان‌سازی در طراحی کشتی‌های پیشرفته نظامی پرداخته است. در کشتی‌های جنگی، فرونشانی و کاهش اثرات فروسرخ به‌منظور مقابله با تهدیدات موشک‌های هدایت فروسرخ، اهمیت حیاتی دارد. برای ورود به بحث، ابتدا تابش فروسرخ معرفی شده و پس از آن با تعریف مفاهیم گسیلندگی و تابندگی طیفی، مبانی نظری بحث تشریح شده است. منابع گسیل فروسرخ در کشتی مورد بررسی قرار گرفته و سامانه‌های فرونشانی مرسوم که در کشتی‌های پیشرفتۀ نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرند، ذکر شده است.

کلیدواژه‌ها