دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، شهریور 1389 (361) 
لوسیفراز و کاربردهای نوین آن در زیست فناوری

آرش قهرودی تالی؛ مجتبی سعادتی؛ محمد دورودیان؛ محمدابراهیم مینایی