مقایسه‌ای در روابط حاکم بر معادلات نفوذ بمب در انواع خاک‌ها با قرارگیری روی سازه‌های پدافندی

نویسندگان

چکیده

دانستن روابط و معادلات عمق نفوذ پرتابه‌هایی که نهایتاً انفجار در آن‌ها حاصل می‌شود در طراحی سازه‌های پدافندی ضروری است. در این مقاله تحقیقاتی و مطالعاتی به تعدادی از معادلات پرداخته شده است که ضمن کاربردی بودن آن‌ها در طراحی پروژه‌ها برای موارد خاص به مقایسه این روابط پرداخته می‌شود. عمدتاً محققین گوناگونی به ارائه روابط تعیین عمق نفوذ بمب در لایه‌های مختلف خاک با توجه به پارامترهای مکانیک خاک و سرعت‌های اصابت پرتابه پرداخته‌اند که ضمن بیان آن‌ها و ارائه پارامترهای تحلیلی به مقایسه و ارائه روابط تکمیلی نیز پرداخته می‌شود. همچنین به روش شبیه‌سازی در این مقاله اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها