ارزیابی کمّی قابلیت استتار طرح‌های استتاری

نویسندگان

چکیده

نمونه‌های شگفت‌آوری از استتار در طبیعت و در بین انواع مختلف جانداران به چشم می‌خورد که الهام‌بخش بشر برای دستیابی به پوشش‌های استتاری بوده است. برای بررسی کمّی میزان قابلیت طرح‌های استتاری ابتدا نیاز است عوامل مؤثر بر میزان استتار یک طرح در یک محیط شناخته شود. پیشرفت علم و تکنولوژی به تدریج نشان داد که موفقیت یک طرح استتاری علاوه بر همانندی رنگی طرح با محیط پیرامون، به همسانی تباینی بین طرح و زمینه نیز وابسته است. با وجود اینکه کشورهای مختلف تلاش بسیاری را برای دستیابی به طرح‌های استتاری موفق داشته‌اند، اما تاکنون روش کمّی مناسبی برای ارزیابی میزان کارایی طرح‌ها ارائه نشده است. پژوهش حاضر با در نظر داشتن دو عامل مؤثر در استتار، اندیسی بدین منظور پیشنهاد نموده است. میزان تباین تصاویر، با به‌کارگیری تابع تباین فازی معرفی شده در یکی از مقالات مربوط به بهسازی تصاویر رنگی استفاده شده محاسبه شده است و اختلاف تباینی بین طرح و پس‌زمینه بدین ترتیب به‌دست آمد. محاسبات مربوطه در فضا رنگ HSV که نسبت به RGB به درک بصری نزدیک‌تر می‌باشد انجام شد. میزان همانندی رنگی، با بهره‌گیری از فرمول‌های اختلاف رنگ و تخمین میزان اختلاف رنگ بین طرح و پس‌زمینه محاسبه شد. بدین ترتیب رابطه‌ای با متغیرهای حاصل برای بیان کمّی استتار ارائه گردید. نتایج بکارگیری این رابطه بر روی تعدادی از طرح‌های استتاری موجود رضایت‌بخش بوده و همبستگی قابل قبولی با ارزیابی‌های بصری نشان داده است.

کلیدواژه‌ها