دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، دی 1389 (363) 
اثر انفجار و زاویه میل ناپیوستگی بر عمق بهینه تونل

سیدیحیی روحانی؛ فریدون خسروی؛ غلامرضا چراغی؛ علی عبادی