تهدیدات هدف‌های سخت و ژرفا‌نهفت

نویسندگان

چکیده

کشورهای بسیار زیادی در سرتاسر دنیا از تأسیسات زیرزمینی برای پنهان‌سازی و حفاظت از رهبران سیاسی، فرماندهان عالی‌رتبه نظامی، کارمندان مهم بخش صنعت، سلاح‌ها، تجهیزات و سایر امکانات و فعالیت‌های خود، استفاده می‌نمایند. این تأسیسات شامل پناهگاه‌های سخت در اعماق زمین و تأسیسات زیرزمینی تونل‌‌دار می‌گردند. شناسایی، حمله و انهدام این نوع تأسیسات که جزو هدف‌های مهم و پرارزش نظامی محسوب می‌گردند، در اولویت اولیه عملیات اطلاعات، مراقبت و شناسایی کشور حمله‌کننده قرار دارند. هدف این مقاله، معرفی ویژگی‌ها و ساختار هدف‌های ژرفانهفت و بررسی ویژگی‌های سلاح‌های هسته‌ای نفوذگر زمینی و متعارف و در نهایت اثرات اصلی، جانبی، چالش‌ها و پیامدهای تهاجم به این نوع هدف‌ها با سلاح‌های نفوذگر متعارف و هسته‌ای می‌باشد. بسیاری از هدف‌های با اهمیت راهبردی و ژرفانهفت، فراتر از دسترسی سلاح‌های زمین‌نفوذ متعارف قرار دارند و نابودی آنها صرفاً با خطرپذیری به‌کارگیری سلاح‌های هسته‌ای امکان‌پذیر است. توانمندی‌های هر کشوری در به مخاطره انداختن این نوع تأسیسات، مورد چالشِ نه تنها عمق و فراوانی سامانه‌های حیاتی آنها قرار می‌گیرد، بلکه فنون پیچیده استتار، اختفاء و فریب و نیز همجواری برخی از آنها در مناطق غیر نظامی، این چالش را افزایش می‌دهند. چنین تأسیساتی امکانات راهبردی با ارزش هر کشوری را پنهان و حفاظت می‌نمایند. این مقاله نشان می‌دهد که آگاهی از ویژگی‌ها و نقاط ضعف و قوت این نوع سلاح‌ها که بر علیه تأسیسات زیرزمینی به کار می‌روند می‌تواند در طراحی، مقاوم‌سازی و در نهایت، کاهش میزان خسارات و آسیب‌پذیری‌های احتمالی به این نوع تأسیسات و نیز انسان مؤثر واقع شوند.

کلیدواژه‌ها