خصوصیات و توانایی محلول رفع آلودگی سدیم دی‌کلرو ایزو سیانورات به‌عنوان یک پدافند غیرعامل

نویسندگان

چکیده

هر گونه برنامه‌های عملیاتی که سبب کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و نیروی انسانی کشور در برابر تهدیدات خارجی و تهاجمات احتمالی و یا سبب افزایش توان ملی شود به‌عنوان پدافند غیر عامل یا دفاع غیر نظامی شناخته می­شود. از آنجایی که آسیب­های انسانی و زیر ساختاری استفاده از عوامل تاولزا و عوامل عصبی توسط رژیم بعثی صدام غیر قابل جبران بوده است ما را در جهت پژوهش بر روی محلول رفع آلودگی CAD - یکی از موثرترین مواد رفع آلودگی بر پایه سدیم دی‌کلرو ایزوسیانورات - هدایت نمود. این محلول، یک محلول رفع آلودگی عمومی بوده و قادر است اکثر عوامل شیمیایی و بیولوژیکی را ازقبیل خردل که به‌عنوان یک عامل جنگی شیمیایی تاول‌زا و پایدار دسته‌بندی می­شود و اثرات زیان آوری روی افراد دارد، از طریق هیدرولیز و اکسایش از بین ببرد. جزء اصلی این محلول رفع آلودگی، سدیم دی‌کلرو ایزوسیانورات (NaDCC) می‌باشد. این مقاله به بررسی پایداری محلول رفع آلودگی بر پایه سدیم دی‌کلرو ایزوسیانورات به روش یدومتری و همچنین اثر آن بر شبه‌عامل خردل یعنی 2-کلرو اتیل فنیل سولفاید (2-CEPS) توسط دستگاه GC پرداخته و مشخص می‌کند که این محلول قادر است این شبه‌عامل تاول‌زا را در عرض چند دقیقه از بین ببرد. هم‌چنین محصولات ناشی از واکنش توسط دستگاه GC-MS جداسازی و شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها