اثر انفجار و زاویه میل ناپیوستگی بر عمق بهینه تونل

نویسندگان

چکیده

ضرورت طراحی سازه‌های زیرزمینی امن در مقابل انواع انفجارات و بمب‌های نفوذ کننده در زمین از جنبه‌های مختلف از اهم ضروریات یک کشور می‌باشد، که در این راستا معرفی اجزاء یک سازه زیرزمینی و عملکرد انواع انفجارات سطحی ضرورت داشته، زیرا هدف از اجرای یک سازه زیرزمینی امن، حفاظت از افراد و تجهیزات در مقابل سلاح‌ها و پرتابه‌ها و آثار آنها است. از آنجایی که یک سازه زیرزمینی امن در واقع یک پناهگاه است، آثار ناشی از انتشار موج ناشی از انفجار بمب‌ها و پرتابه‌های سطحی به‌صورت پارامترهای مختلف و عبور آن از زمین با جنس توده سنگ مورد مطالعه قرار گرفته و بارگذاری اجزای مختلف حاصل از انفجار بیان شده است. در این تحقیق از نرم‌افزار UDEC که اساس آن مبتنی بر روش المان مجزا می‌باشد و قابلیت تحلیل دینامیک محیط‌های سنگی ناپیوسته را دارا است برای مطالعه بارگذاری، انتشار و میرایی موج ناشی از انفجار سطحی و تأثیر آن بر پایداری سازه زیرزمینی (تونل) و عمق بهینه حفاری آن استفاده گردیده است.

کلیدواژه‌ها