بررسی رفتار دال‌های بتنی در شرایط زنجیره‌ای و مقاوم‌سازی آنها به کمک الیاف FRP

نویسندگان

چکیده

یکی از مسائلی که در حال حاضر به‌صورت گسترده مورد توجه مهندسین عمران قرار گرفته است، بحث مقاوم‌سازی سازه‌ها در برابر بارهای غیر عادی می‌باشد که از آن جمله می‌توان به بار انفجار، بارهای پیامد آتش‌سوزی و ضربه اشاره کرد. یکی از مواردی که در حال حاضر به منظور مقاوم‌سازی سازه‌ها مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از ظرفیت ناشی از عملکرد زنجیره‌ای اعضای سازه به منظور مقاوم نمودن سازه در برابر خرابی ناشی از بار‌های غیر عادی می‌باشد. در این بین با توجه به آنکه دال‌های بتن مسلح، یکی از اعضای اصلی بسیاری از سازه‌های بتنی بشمار می‌آیند، رفتار آنها در شرایط زنجیره‌ای و توانایی آنها در حین عملکرد زنجیره‌ای تأثیر بسزایی در حفظ جان افراد و پایداری کلی سازه دارد. با توجه به این مهم، مقاوم‌سازی آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اولین گام در مقاوم‌سازی و بهبود رفتار یک دال بتنی، شناخت رفتار دقیق آن در شرایط زنجیره‌ای می‌باشد. با توجه به این مهم در این تحقیق ابتدا یک دال بتن مسلح، مشابه یکی از نمونه‌های آزمایشگاهی به کمک نرم‌افزار ABAQUS مدل‌سازی و تحلیل شده است و در ادامه، بعد از اطمینان از توانایی نرم‌افزار در مدل‌سازی و تحلیل نمونه مربوطه، انواع حالات مقاوم‌سازی و بهبود رفتار دال بتنی به کمک الیاف FRP در شرایط زنجیره‌ای مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مطالعه حالات متعددی از لحاظ الگوهای متفاوت آرایش الیاف و ضخامت‌های مختلف تحقیق شده است. نتایج نشان داد که ظرفیت باربری دال، 50% و شکل‌پذیری آن 30% افزایش یافت و هم‌چنین دال‌های تقویت شده با الیاف FRP توانایی عملکرد مناسبی در شرایط زنجیره‌ای را دارند و می‌توانند از خرابی ناشی از بارهای غیرعادی جلوگیری کنند.

کلیدواژه‌ها