کاهش اثر فروسرخِ پلوم هواپیما، با استفاده از تغییرات هندسی در نازل خروجی اگزوز

نویسنده

چکیده

کاهش آسیب­پذیری هواپیماهای جنگی در برابر تهدیدات ناشی از حسگرهای مدرن، با کاهش انتشار اثرات فیزیکی آنها صورت می­گیرد. این کار با عنوان «استتار درون‌ساخته»، یکی از اصول مهم پدافند غیرعامل بوده و در شناساگریزی سکوهای نظامی مورد توجه می­باشد. در این کار پژوهشی اثر تغییر هندسۀ نازل خروجیِ اگزوز هواپیما، بر سردسازی سریع محصولات احتراق که به اتمسفر تخلیه می­شوند، جهت فرونشانی اثر تابش فروسرخ مورد توجه قرار گرفته است. اثر فروسرخ پلوم بررسی، و برای برآورد میزان تابش آن، از نرم‌افزار فلوئنت استفاده شد. در این راستا، میدان سیال پلوم برای دو نازل همگرا با هندسه­های متفاوت، با این نرم­افزار شبیه­سازی شد و تأثیر هندسه بر توزیع دمای پلوم مشاهده گردید. نتیجۀ این شبیه­سازی نشان می­دهد که دما در هستۀ داغ پلوم، برای نازل صافِ بدون برش و نازل برش­دار به ترتیب حدود 900 و 840 درجه کلوین به‌دست می­آید. کار انجام شده، در مقایسه با نتایج تجربی موجود، رضایت‌بخش بوده و نشان می­دهد که پلوم در حالت برش‌دار، سریع‌تر سرد می­شود.

کلیدواژه‌ها