دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، تابستان 1391 (370) 
6. ضرورت اسکان موقت شهری پس از وقوع جنگ مدرن؛

سید بهشید حسینی؛ ساسان سوادکوهی‌فر؛ حمیدرضا شریفی ‌رسایی