سنتز و بررسی کاتالیست زئولیت Ag-NaY با رویکرد پدافند غیرعامل

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، زئولیت NaY به روش هیدروترمال سنتز شده و سپس با استفاده از روش تبادل یونی، یون­های نقره در منافذ زئولیت NaY کپسوله گردیدند. مورفولوژی و ساختار نمونه­ها به روش‌های SEM/EDAX، XRD، FTIR و AAS مورد شناسایی قرار گرفت. واکنش رفع آلودگی 2-کلرو اتیل فنیل سولفید (2-CEPS) به‌وسیله کاتالیست زئولیتAg-NaY با روشGC بررسی شده است. نتایج آنالیز با GCنشان می­دهد که این زئولیت قادر است پس از گذشت 24 ساعت( با نسبت مولی 1:20) در دمای محیط، 76 درصد از 2-کلرو اتیل فنیل سولفید را جذب کند. ثابت سرعت و نیمه‌عمر واکنش به‌ترتیب 1s-5-10×68/1، s 4+10× 125/4 محاسبه شد. بدیهی است که رفع آلودگی شبه‌عامل خردلی به‌عنوان یک هدف مهم در پدافند غیرعامل مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها