ارزیابی کاهش خسارت در سازه های فولادی تحت تأثیر انفجار با استفاده از مواد هوشمند

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، رفتار سازههای فولادی در اثر وقوع انفجار در نزدیکی آنها بررسی میشود. بدین منظور، قاب خمشی فولادی با 3، 5، 7، 9، 11 و 15 طبقه مهاربندیشده با آلیاژهای حافظهدار فوقالاستیک، تحـت اثر بارگذاری انفجـار و بهصورت دو بـعدی بـه کمک نرمافزار opensees تحلیل شده و سپس عملکرد سازه تحـت اثر این بارگذاری ارزیابی میشود. نتایج تحلیل عددی نشان میدهد، استفاده غیر مستقیم از این آلیاژ در سیستمهای مهاربندی (هیبریدی) برای دستیابی به خواص بـازگـردانندگی و ظـرفیـت استهلاک انرژی بهتر در سازه بـه سبب کاربرد آلیاژهای حافظهدار شکلی و استفاده از فولاد بهمنظور بهبود خواص مکانیکی ایـن آلیاژ و بـا هدف کاهش تغییر شکـل پسماند سازهها و در نتیجـه، کـاهش هزینههای بـازسازی آن پـس از انفجـار، سیستم ترکیبی فولاد و آلیاژ حافظهدار شکلی (hybrid) جایگزین مناسبی بوده و میتواند بسیار سودمند باشد.  

کلیدواژه‌ها