دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، خرداد 1394 (381) 
بررسی پاسخ شیروانی های خاکی در برابر بارهای انفجاری ‏

حسام الدین حاجی ملاعلی؛ ابوالقاسم مظفری شمس؛ فریدون خسروی