برنامه ریزی بهینه منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع برق با در نظر گرفتن ملاحظات پدافند غیرعامل

نویسندگان

تهران

چکیده

در عصر فناوری و ارتباطات، لازمه توسعه و پیشرفت همه‌جانبه، حفظ امکانات، منابع و زیرساختها در برابر تهدیدات مختلف است. یکی از مهمترین اصول مقابله با این تهدیدات، لحاظ کردن پدافند غیرعامل در برنامهریزی، طرح و توسعه و بهرهبرداری از شبکههای قدرت بهعنوان پشتوانه اقتدار ملی است. در این مقاله، مدلی جدید برای برنامهریزی پویای منابع تولید پراکنده در شبکههای توزیع برق با درنظر گرفتن ملاحـظات پدافند غیرعامل ارائه میشود. مدل برنامهریزی بهصورت یـک مسئله بهینهسازی بـا هدف کاهش مدت زمان خاموشی بارهای شبکه با درنظر گرفتن اولویت بارهای حیاتی، حساس و مهم فرمولبندی خواهد شد. در واقع، محقق بهدنبال پاسخی برای این سوال است که منابع تولید پراکنده در کدام شین شبکه توزیع، با چه ظرفیتی و در چه سالی نصب گردند تا بارهای شبکه کمترین آسیب را در موقع قطع انرژی از سمت پست اصلی متحـمل شوند. برای حل مسئله فرمولبندیشده از الگوریتم جستجوی هارمونی بهعنوان ابزار بهینهسازی استفاده خـواهد شد. مدل پیشنهادی برای برنامهریزی یک شبکه توزیع 38 شینه نمونه مورد تست و ارزیابی قرار گرفته است.  

کلیدواژه‌ها