دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، آبان 1394 (427) 
چارچوبی برای تجسم حملات سایبری مبتنی بر ادغام اطلاعات

منوچهر اکبری؛ کوروش داداش تبار احمدی؛ علی جبار رشیدی