تدوین معیارهای مکان گزینی انبارهای اقلام ضروری از منظر پدافند غیرعامل

نویسنده

تربیت مدرس

چکیده

زندگی جوامع انسانی همواره در معرض خطرات طبیعی و انسانی است که منجر به مختل شدن زندگی عادی می شود و جوامع را با بحران مواجه می کند. در حال حاضر جنگ به عنوان بلایی خانمان سوز گسترش پیدا کرده و زیرساخت ها و تجهیزات و کاربری های حیاتی شهرها را مورد هدف قرار داده است. پدافند غیرعامل با کمک روش های غیر نظامی و با هدف کاهش تاثیرات عملیات دشمن مورد توجه برنامه ریزان و طراحان شهری قرارگرفته است و آنان در کنار توجه به فرم،بافت و ساخت شهر،کاربری اراضی شهری،شبکه های ارتباطی و زیرساختهای شهری؛ به مکانیابی کاربری های حیاتی شهر تاکید نموده اند. انبار اقلام ضروری یکی از کاربری های حیاتی شهر است که پس از وقوع بحران نقش مهمی در عادی سازی شرایط دارد. بنابراین انتخاب مکانی مناسب برای احداث، نگهداری مواد غذایی و کارکرد بهینه آن در هنگام وقوع بحران ضروری است. با بکارگیری اصول و ضوابط مناسب مکان گزینی می توان تا حد زیادی از تبعات حمله دشمن بر این کاربری کاهش داد. پس تدوین معیارهای مناسب جهت مکان گزینی این انبارها، ضرورت دارد.
این پژوهش، کاربردی و با هدف دستیابی به مدل سلسله مراتبی معیارهای مکان گزینی انبارهای اقلام ضروری از منظر پدافند غیرعامل می باشد که با روش پیمایش به تدوین معیارهای ذکر شده می پردازد. طبق نتایج این تحقیق کلیه معیارها را می توان در 5 شاخص 1- فضایی، کالبدی 2- جمعیتی، اجتماعی و فرهنگی 3- اقتصادی 4- امنیتی و دفاعی 5- طبیعی، جغرافیایی و زیست محیطی جای داد.