چارچوبی برای تجسم حملات سایبری مبتنی بر ادغام اطلاعات

نویسندگان

1 تهران- دانشگاه مالک اشتر

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

با بکارگیری ادغام اطلاعات سایبری و تجسم فعالیت های نفوذ در شبکه میتوان آگاهی وضعیتی سایبری را بهبود داد. در این تحقیق سیستمی براساس ادغام اطلاعات و تجسم حملات سایبری طراحی شده است که به طور پیوسته یادگیرنده است. این سیستم قادر به تجسم رد حملات بوده و نیازی به دانش قبلی درباره ی معماری شبکه یا الگوهای حملات ایستا ندارد. عملکرد سیستم توسط معیارهای مختلفی از جمله میزان دقت، ارزیابی شده است. هرچند افزایش میزان دقت در پیش بینی در سیستم تجسم فوق، نیاز به زمان دارد تا این سیستم بصورت موفق، مدل واقعی تجسم را نشان دهد.

کلیدواژه‌ها