مروری بر روشهای ردیابی نفوذ در شبکه گمنامی با استفاده از نشان‌گذاری جریان شبکه.

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)

2 دانشگاه جامع امام حسین ع

چکیده

با گسترش اینترنت، نا امنی و جرائم آن روبه افزایش است. از طرفی توانمندی ردیابی نفوذ، نقش بازدارنده‌ی در نا‌امنی دارد. یکی از روش‌های ردیابی نفوذ، روش نشان‌گذاری ترافیک شبکه می‌باشد. در این روش با تغییر در الگوی جریان شبکه، ترافیک‌جریان خاص نشان‌گذاری می‌شود و در مرزهای خروجی شبکه آن‌جریان قابل ردیابی می‌باشد. روش‌های متعددی برای نشان‌گذاری ارائه شده است که بر روی زمانبندی ترافیک شبکه اعمال می‌شوند. در این تحقیق تمامی روش‌های مختلف موجود پس از بررسی، به دسته‌های مبتنی بر فاصله بین بسته‌ها و مبتنی بر پنجره زمانی دسته‌بندی ‌می‌گردند و روشها با معیارهای خاص مانند قابلیت اجرا در شبکه گمنامی، باهم مقایسه می‌شوند و در نهایت بصورت تحلیلی نشان خواهیم داد که روش‌های ترکیبی و روش‌های طیف گسترده دارای استحکام و کارایی بالاتری نسبت به دیگر روش‌ها می‌باشند.

کلیدواژه‌ها